وب سایت فصل نامه علمی-پژوهشی "تعالی حقوق" دادسرای عمومی و انقلاب تهران

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهار 1398، صفحه 1-197 

مقاله پژوهشی

1. تحولات قانونی معامله به قصد فرار از دین

صفحه 5-35

عباس کریمی؛ سید حسین اسعدی


5. اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 135-166

محمد توکلی فر؛ ابوالحسن مجتهدسلیمانی


6. مسؤلیت مدنی مضطر

صفحه 167-195

الیاس یاری؛ مهدی امینی


شناسنامه نشریه

ابر واژگان