تحلیل اثر وضعی معاملات فضولی
تحلیل اثر وضعی معاملات فضولی

حسن شاه ملک پور؛ رضا دریائی

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 182-214

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.504713.1513

چکیده
  از جمله موضوعات مهم در مباحث فقهی، معاملات فضولی است. با مراجعه به کتب فقهی اعم از فقه امامیه و اهل سنت آشکار می‌گردد که از سوی فقها مباحث پردامنه و فروعات زیادی در این خصوص طرح و مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر
مطالعه مصداقی خسارت معنوی وارد به کودک در حقوق انگلیس و ایران
مطالعه مصداقی خسارت معنوی وارد به کودک در حقوق انگلیس و ایران

متین لاله زاری؛ رضا دریائی؛ رضا مقصودی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 144-178

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241727

چکیده
  کودکان به عنوان اشخاصی آسیبپذیر،همواره در برابر خسارات وارد بر پیکره جسمانی یا روانیشان شایسته حمایتهای ویژه از سوی نظامهای حقوقی می باشند. از خسارات قابل‌تصور بر کودکان که پیامدهای بیشمار و اغلب طولانی ...  بیشتر