تتبعی بر لزوم حمایت از سلامت معنوی زنان بزهدیده جرمهای برخاسته از نفرت در سامانه عدالت جنایی
تتبعی بر لزوم حمایت از سلامت معنوی زنان بزهدیده جرمهای برخاسته از نفرت در سامانه عدالت جنایی

مهسا شیروی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 170-200

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.518373.1618

چکیده
  جرم‌های برخاسته از نفرت را می توان یکی از چالش برانگیزترین مباحث امروزی در حوزه جرم شناسی دانست. جرم برخاسته از نفرت دارای مولفه هایی است که توجه به این مؤلفه‌ها، بسط رویکرد بزه‌دیدگیِ حمایتی از زنان ...  بیشتر