دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی تطبیقی ثبت نوین و مدیریت پیشگیری از جرم در نظام ثبت ایران و امارات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/thdad.2021.476220.1341

علی توسلی؛ حسن پور بافرانی؛ محسن شکرچی زاده


2. سلب مالکیت خزنده در رویۀ داوری سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/thdad.2021.516690.1596

سید علی حسینی آزاد؛ مجید زحمتکش؛ سلمان رحیمی


3. واکاوی تطبیقی"جانشینی موقت" مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران، مصر و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/thdad.2021.521455.1642

ابراهیم موسی زاده؛ حامد عالی؛ اصغر اصغری وحدتی


4. تأملی فقهی حقوقی پیرامون قصاص مادر در مقابل فرزند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/thdad.2021.523867.1688

روح الله اکرمی؛ مرتضی فتحی


5. تحلیلی بر جایگاه اخلاق در آراء و نظریات شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.22034/thdad.2021.518097.1612

محمد مظهری؛ فرزاد جنگجوی


6. چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22034/thdad.2021.523861.1687

غلامعلی قاسمی؛ روح الله اکرمی