دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1398

امان الله علیمرادی؛ صابر حمزه جواران


2. تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398

حمیدرضا رستمی


3. جایگاه دکترین در سلسله مراتب میان منابع حقوق بین‌الملل معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398

زهرا حاجی پور؛ آرامش شهبازی


4. قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض تعدد طرفین دعوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398

علی طهماسبی