بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فقه و حقوق،ادبیات،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران

2 حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق(علوم قضایی)،دانشگاه آزاد اسلامی،رفسنجان،ایران

چکیده

نظریات خطر در قصد قتل تبعی به دو دسته کلی عینی و ذهنی تقسیم می شود. رویکرد خطرپذیری از معیارهای عینی(نوعی) استفاده می کند و رویکرد های تایید و ادراک خطر رویکرد ذهنی محسوب می شوند. نظریه خطرپذیری در حقوق کیفری انگلیس و ایران بروز تامی داشته و نظریه ی تایید و ادراک خطر در حقوق کیفری آلمان منعکس شده اند. رویکرد خطرپذیری، ضابطه نوعی وصف خطرناکی فعل متهم را ملاک می داند.ضابطه های نوعی در رویکرد خطرپذیری متفاوت است.ضابطه های عینی احتمال بالا،کشندگی طبیعی رفتار و نسبتاً حتمی نشان می دهد که رویکرد حقوق کیفری انگلیس به سمت محدودتر کردن دامنه ی قصد غیر مستقیم می باشد.در حقوق ایران ضابطه ((نسبتاً حتمی)) برای متعلق علم موضوع ماده 144 و ضابطه ((طبیعی بودن)) وقوع مرگ برای بند ب ماده 290(ق.م.ا) مشخص شد. حقوق آلمان از نظریه تایید خطر برای تعیین حدود قصد قتل تبعی استفاده می کند،ضابطه ی رضایتمندی یا تایید متهم به وقوع نتیجه با عنوان قصد شرطی(غیر مستقیم) شناخته می شود.استفاده از این نظریه منجر می شود مواردی که در حقوق انگلیس نوع قتل را غیرعمد می نامند در حقوق آلمان اگر همراه با عنصر رضایت ضمنی باشد جزو قصد قتل شرطی به حساب آید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the objective and subjective attitudes of risk prediction in determining the intended purpose of murder

نویسندگان [English]

  • Aman allah alimoradi 1
  • saber hamzehjavaran 2
1 jurisprudence and law,literature,Islamic Azad university,kerman,Iran
2 criminal law and criminology,law,Islamic Azad university,rafsanjan,Iran
چکیده [English]

Risk views are divided into two general categories of objective and subjective norms. Risk-taking approach uses objective criteria, and approval approaches and perceptions of risk are mental attitudes. risk-taking theory in English and Iran's criminal law has become Tommy, and the theory of confirmation or approving and perception of danger has been reflected in German criminal law. The risk-taking approach defines the definition of a dangerous description at the accused's behavior. The objective criterion of high probability, the natural loss of behavior and the virtual certainty, show that the English criminal law approach tends to narrow the scope of Indirect intent. In Iran's law, the virtual certainty criterion determines for Knowledge of Occurrence at Article (144) and the norm of naturalness determines for Clause B Article( 290) of Islamic Penal Code . German law uses a risk-approval theory to determine the extent of the indirect intent. The use of this theory leads to cases that in English law consider as a manslaughter it is determines to be a conditional murder in German law

کلیدواژه‌ها [English]

  • oblique intention
  • objective norm
  • Subjective Norm
  • risk