نویسنده = طبایی، سید علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت قرارداد فورفیتینگ در حقوق ایران و آمریکا

دوره 3، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 107-137

سید علی‌اکبر طبایی؛ سعید حقیقی