نویسنده = عباس زاده امیر آبادی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 33-56

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیر آبادی