دوره و شماره: دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 7-216 
2. شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون

صفحه 45-73

محمدرضا مجتهدی؛ فایقه چلبی؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)