دوره و شماره: دوره 3، شماره 18، بهار 1396، صفحه 7-208 
2. نقش‌آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی

صفحه 33-62

محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


6. تأملی بر دکترین گذر از شخصیت حقوقی در حقوق کامن‌لا

صفحه 161-182

رسول مقصودپور؛ سروش رستم‌زاد اصلی؛ ناصر عزیزی