دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 1-189 (علمی پژوهشی) 
1. تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

صفحه 33-56

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیر آبادی