دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-189 
5. گونه شناسی مسئولیتهای حاصل از "بازداشت شهروندی" در حقوق ایران

صفحه 116-149

10.22034/thdad.2020.241864

عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ محمد نوروزی