دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2-201 
5. هزینه‌های انتخاباتی و آزادی سخن

صفحه 138-164

10.22034/thdad.2021.508033.1546

محمد تقی اکبری؛ هاشمی سید محمد؛ ولی رستمی