دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2-184 
1. تئوری قبض اموال غیرمادی

صفحه 2-20

10.22034/thdad.2021.446353.1177

عباس کریمی؛ مرتضی نجف آبادی فراهانی


2. عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران

صفحه 22-53

10.22034/thdad.2021.510075.1559

سیامک رهپیک؛ ابوطالب کوشا؛ مسلم آقایی طوق؛ ابوالفضل محبی


6. رابطه ی عرف و اخلاق در حقوق کیفری اسلام و غرب

صفحه 144-182

10.22034/thdad.2021.520460.1629

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ محمد خلیل صالحی