دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 2-200 
4. ارزیابی انتقادی نظریۀ شکست اصلاح و درمان

صفحه 84-124

10.22034/thdad.2021.520626.1630

سلمان کونانی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمد آشوری