دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 2-182 
7. قاعده ممنوعیت طرح دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 166-182

10.22034/thdad.2021.494671.1463

یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان