دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 2-240