شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون
شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون

محمدرضا مجتهدی؛ فایقه چلبی؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 45-73

چکیده
  وجود مؤلفه‌هایی چون حاکمیت، قانون‌مندی، بوروکراسی، شهروندی، مالیات ستانی، ملی‌سازی، اقتدار و مشروعیت، استفاده از قدرت غیر شخصی، قلمرو سرزمینی معین و کنترل انحصاری ابزارهای خشونت، از جمله مشخصه‌ی ...  بیشتر