رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در تعیین اقدامات تأمینی موقتی با تأکید بر پرونده‌ی معبد پره‌ویهار
رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در تعیین اقدامات تأمینی موقتی با تأکید بر پرونده‌ی معبد پره‌ویهار

سهیلا کوشا

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 117-154

چکیده
  دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس پیش‌شرط‌های مذکور در ماده‌ی 41 اساس‌نامه و مواد 73 تا 78 آیین دادرسی خود، در صورت وجود فوریت و ضرورت برای تضمین حقوق اساسیِ مرتبط با موضوع اصلی رأی دیوان در ماهیت دعوا ...  بیشتر