کیفرزداهای نسل اول در بوته‌ی ارزیابی گستره‌ای
کیفرزداهای نسل اول در بوته‌ی ارزیابی گستره‌ای

حسن مرادی؛ ولی اله صادقی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 129-163

چکیده
  نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دوره‌های مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار مانده‌اند. در ...  بیشتر