محدودیت های دادگاه های ملی کشور ها در اعمال صلاحیت جهانی رسیدگی به جنایت تجاوز
محدودیت های دادگاه های ملی کشور ها در اعمال صلاحیت جهانی رسیدگی به جنایت تجاوز

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 29-53

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.239571

چکیده
  قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه‌های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی ...  بیشتر