تاملی بر تحقق مولفه‌های بنیادین نظام‌ ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان
تاملی بر تحقق مولفه‌های بنیادین نظام‌ ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور؛ جمشید زرگری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 199-228

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.532832.1830

چکیده
  کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه‌های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه‌های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی جایگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه‌قضایی در سلب مالکیت املاک اشخاص در حقوق انگلیس و ایران
مطالعه تطبیقی جایگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه‌قضایی در سلب مالکیت املاک اشخاص در حقوق انگلیس و ایران

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور؛ ابراهیم عزیزی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 68-109

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.242062

چکیده
  تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاههای اجرائی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار ...  بیشتر