مسوولیت پذیری در به کار گیری جنگ افزار های رباتیک مستقل
مسوولیت پذیری در به کار گیری جنگ افزار های رباتیک مستقل

عباس بصیری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 73-106

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.240068

چکیده
  در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان ...  بیشتر