واکنش‌ تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست
واکنش‌ تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست

محمد جواد آقاباقری؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 2-31

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.487651.1417

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران با وجود هفده هزار شهید ترور، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و در شمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیده‌ی شوم به حساب می‌آید. با این وجود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت ...  بیشتر