عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران
عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران

سیامک رهپیک؛ ابوطالب کوشا؛ مسلم آقایی طوق؛ ابوالفضل محبی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 22-53

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.510075.1559

چکیده
  از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. ...  بیشتر