مطالعه تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری
مطالعه تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری

سید رضا احسان پور؛ محمد رستمی

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 2-27

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.515418.1590

چکیده
  یکی از نهادهای حقوقی که در هر دو شاخه حقوق خصوصی و کیفری همواره زمینه‌ساز بحث‌های فراوانی بوده است، «حجر» می‌باشد. قسمت زیادی از این مباحث که ریشه در اندیشه‌های فقهای شیعه دارد امروزه موجب بروز ...  بیشتر