قاعده
قاعده "التعزیر یدرء بالشبهه" (امکان سنجی وضرورت تاسیس)

مهدی نصرتیان

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 175-197

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.515637.1592

چکیده
  مسئله اصلی پژوهش حاضر بحث از امکان و ضرورت داشتن تاسیس قاعده التعزیر یدرء بالشبه است قاعده ای که مشابه قاعده الحدود تدرء بالشبهات است. هدف تحقیق حاضر ترسیم لزوم طراحی قاعده مستقل در دفع تعزیر به هنگام ...  بیشتر