تحوّلات سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو مسؤولیّت کیفری نسبی نوجوانان.
تحوّلات سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو مسؤولیّت کیفری نسبی نوجوانان.

المیرا نقی زاده باقی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا؛ باقر شاملو

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 37-65

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.538965.1956

چکیده
  بررسی مسؤولیت کیفری نسبی، در فقه اسلامی حکایت از این مهم دارد که، «بلوغ جنسی» و «بلوغ فکری» در یکدیگر تداخل داشته و مورد پیش بینی شارع قرار نگرفته است، بدین سان که نابالغ غیرممیز را فاقد مسؤولیت ...  بیشتر
بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان

یاسر حاجی پور؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا؛ حسنعلی موذن زادگان

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 116-142

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.517901.1604

چکیده
  تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده ...  بیشتر