نحوۀ رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض به قرارهای دادسرای ناصالح
نحوۀ رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض به قرارهای دادسرای ناصالح

مرتضی اکرادی؛ سید حمید شاهچراغ

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 86-115

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.241863

چکیده
  رسیدگی به امر کیفری باید از سوی مقام و مرجع صالح باشد. اگر دادسرایی، علیرغم عدم صلاحیت ،یکی از قرارهای قابل اعتراض را صادرکند، با اعتراض شاکی یا متهم به این ‌قرار، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح از ...  بیشتر