امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست
امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

علی محمد حکیمیان؛ حسین جاور؛ حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسن نقدیان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 82-109

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523008.1672

چکیده
  یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط ‌زیست، ...  بیشتر