تئوری قبض اموال غیرمادی
تئوری قبض اموال غیرمادی

عباس کریمی؛ مرتضی نجف آبادی فراهانی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 2-20

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.446353.1177

چکیده
  مسأله قبض اموال غیرمادی، از جمله مسائل نوپیدایی است که با توجه به گسترش کاربرد اموال غیرمادی در عصر حاضر مطرح گردیده است. اگرچه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه هیچ حکم صریحی پیرامون نحوه تحقق قبض اموال ...  بیشتر