تناقض قوانین در حقوق ایران؛ پاره‏ای مصادیق و علل و عوامل آن
تناقض قوانین در حقوق ایران؛ پاره‏ای مصادیق و علل و عوامل آن

اقبال علی میرزائی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 178-203

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.504096.1504

چکیده
  پیش‏تر پژوهش‏های حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافته‏اند که قانون‏گذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشته‏های جدید از اصول و ...  بیشتر