«اهداف تقنینی قانونگذار در مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»
«اهداف تقنینی قانونگذار در مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»

غلامرضا صادقی؛ سید محمد رضا امام؛ سید رضا احسان پور

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 295-319

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.538518.1943

چکیده
  متعاقب تصویب مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اصول دادرسی عادلانه، یکی از جستارها و تضارب آراء بین محافل حقوقی چرایی و چیستی تصریح به اصل کلی دادرسی کیفری در قانونی است که مهم‌ترین وصف آن کارکردی ...  بیشتر