بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش‌بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی
بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش‌بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

امان الله علیمرادی؛ صابر حمزه جواران

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 7-32

چکیده
  در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عین‌گرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل می‌گذارند؛ در مقابل ذهن‌گرایان در قصد قتل تبعی هم‌چنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تأکید دارند. فقه ...  بیشتر