تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی
تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیر آبادی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 33-56

چکیده
  جرم دانستن معاونت در جرم‌های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می‌نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ...  بیشتر