تحلیل حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوبی
تحلیل حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوبی

فرخزاد جهانی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 123-159

چکیده
  میادین مشترک نفت و گاز ساختارهای هیدروکربوری هستند که از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می‌شوند. افزون بر این، برخی از میدان‌های نفت و گاز در مناطق مورد اختلافِ حاکمیتی دو ...  بیشتر