تحلیل رویه قضایی دادگاه های نظامی در خصوص اختیارات قاضی در تشدید و تخفیف کیفر
تحلیل رویه قضایی دادگاه های نظامی در خصوص اختیارات قاضی در تشدید و تخفیف کیفر

مهدی صبوری پور؛ مهتاب رهبر

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 2-30

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.471748.1313

چکیده
  همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث‌های بسیار در نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده‌ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی‌های آن‌ها متفاوت بوده به‌طوری‌که ...  بیشتر