تبعیض و تعارض اقدامات پیشگیرانه فناورانه و رشد جوامع نظارتی با اصل برائت(فرض بی‌گناهی)
تبعیض و تعارض اقدامات پیشگیرانه فناورانه و رشد جوامع نظارتی با اصل برائت(فرض بی‌گناهی)

قاسم نصر؛ مریم ابن تراب

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 84-104

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.476147.1338

چکیده
  امروزه، جزئیات زندگی ما بیش از پیش زیر نظر رفته است. دوربین های ویدئویی، جلوه‌هایی آشنا و پذیرفته شده در مکان‌های عمومی هستند. فرودگاه‌ها معمولا مجهز به دستگاه هایی مانند اسکنر بدن و دستگاه بیومتریک ...  بیشتر