جایگاه دکترین در منابع حقوق بین‌الملل معاصر
جایگاه دکترین در منابع حقوق بین‌الملل معاصر

زهرا حاجی پور؛ آرامش شهبازی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 154-189

چکیده
  حقوق بین‌الملل به سبب ماهیت ویژه خود، بخش عمده‌ی شکل‌گیری و توسعه‌اش را وام‌دار اندیشه‌ها، تألیفات و آثار متخصصان این حوزه از حقوق است. دکترین به لحاظ مفهو‌می ‌و کارکردی تحولات عظیمی‌ را در گذر ...  بیشتر