رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در قبال مسألۀ بی‌حجابی و بدحجابی
رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در قبال مسألۀ بی‌حجابی و بدحجابی

عبدالرحیم طرهانی؛ سید مهدی منصوری؛ علی جمادی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 32-58

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.241849

چکیده
  مسألۀ بی‌حجابی و بدحجابی به جهت تأثیر جدی که در حیات مادی و معنوی جوامع بشری دارد در دنیای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگاه قانونی به این مسأله ایجاد شده است. این ...  بیشتر