مطالعه مصداقی خسارت معنوی وارد به کودک در حقوق انگلیس و ایران
مطالعه مصداقی خسارت معنوی وارد به کودک در حقوق انگلیس و ایران

متین لاله زاری؛ رضا دریائی؛ رضا مقصودی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 144-178

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241727

چکیده
  کودکان به عنوان اشخاصی آسیبپذیر،همواره در برابر خسارات وارد بر پیکره جسمانی یا روانیشان شایسته حمایتهای ویژه از سوی نظامهای حقوقی می باشند. از خسارات قابل‌تصور بر کودکان که پیامدهای بیشمار و اغلب طولانی ...  بیشتر