اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی»
اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی»

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ جواد خدادادی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.529392.1785

چکیده
  فرد در وضعیت حیات نباتی به دنبال تخریب غیرقابل ترمیم سلول‌های قشر و ساقه مغز خود، در حالتی است که علی‌رغم توانایی بر انجام فعالیت‌های غیرارادی بدن، فاقد هرگونه آگاهی و هوشیاری است. با توجه به زنده محسوب ...  بیشتر