حاکمیت قانون تضمین اتقان آرا در دیوان عدالت اداری
حاکمیت قانون تضمین اتقان آرا در دیوان عدالت اداری

حسین احسانی؛ خیراله پروین

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 50-82

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.521124.1637

چکیده
  یکی از معضلات مهم در رسیدگی های قضایی عدم اتقان آراء می باشد. این امر در دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه بوده به نحوی که باید از شرایطی که موجب از بین رفتن اتقان آراء می شود در این دیوان نیز جلوگیری کرد. ...  بیشتر