تأملی بر سیاست‌جنایی ایران در حمایت از حق بر سلامت؛ مورد کاوی بیماری واگیردارِ کووید-19
تأملی بر سیاست‌جنایی ایران در حمایت از حق بر سلامت؛ مورد کاوی بیماری واگیردارِ کووید-19

سید محمد فرخ رضا شفیعی؛ سلمان کونانی؛ سمیرا گل خندان

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 136-162

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.508427.1548

چکیده
  نگاهی گذرا به اسناد تقنینی ایران در حوزه‌ی سلامت، گویای آن است‌ که؛ با وجود اساسی سازی حق بر سلامت، ملزومات نظری و عملی صیانت ازحق برسلامت، ازجامعیت لازم برخوردار نمی‌باشد و به لحاظ چالش‌هایی نظیر؛ ...  بیشتر