چالش های توجیه جرم انگاری فضیلت گرا
چالش های توجیه جرم انگاری فضیلت گرا

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.533930.1859

چکیده
  پیش فرض مقاله حاضر این است که، نظریه اخلاق فضیلت به‎عنوان یک نظریه اخلاق هنجاری و نظریه‌ایی که بیشترین قرابت را با اخلاق دینی دارد، می‌تواند معیاری برای جرم‎انگاری باشد. احیای نظریه اخلاق فضیلت‌محور ...  بیشتر