مدیر مسئول


علی القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

  • taalihoghooghyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ذبیح اله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

  • taalihoghooghyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


احمد اسدیان دادیار دیوانعالی کشور و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران

دکتری حقوق عمومی

  • t.asadiangmail.com

سردبیر


خیراله پروین استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران

دکتری حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


سیامک ره پیک استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتری حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا باریکلو استاد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتری حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


عادل ساریخانی دانشکده حقوق و جرم شناسی، دانشگاه قم

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد امامی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتری حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


فضل اله فروغی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد مظهری دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

دکتری حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


خیراله پروین استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

دکتری حقوق عمومی