معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن
معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن

جمال بیگی؛ مصطفی محمدپناهی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 103-121

چکیده
  در حقوق موضوعه‌ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب ...  بیشتر