اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی القاصی مهر

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دادستان عمومی و انقلاب تهران

taalihoghooghatyahoo.com

سردبیر

احمد اسدیان

دکتری حقوق عمومی عضو هیأت تحریریه

taalihoghooghatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

ذبیح الله خدائیان

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت تحریریه

taalihoghooghatyahoo.com

جواد طهماسبی

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت تحریریه

taalihoghoogh1atyahoo.com

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق

حوزوی سطح چهار عضو هیأت تحریریه

taalihoghoogh2atyahoo.com

سید جعفر کاظم پور

دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت تحریریه

taalihoghoogh3atyahoo.com

سید توحید عاملی

حقوق عضو هیأت تحریریه

taalihoghoogh4atyahoo.com