اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی القاصی

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دادستان عمومی و انقلاب تهران

taalihoghooghyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

ذبیح اله خدائیان

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

taalihoghooghyahoo.com

احمد اسدیان

دکتری حقوق عمومی دادیار دیوانعالی کشور و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران

t.asadiangmail.com

سردبیر

خیراله پروین

دکتری حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khparvin
khparvinut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سیامک ره پیک

دکتری حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=32&slc_lang=en
srahpeikgmail.com

ایرج گلدوزیان

دکتری حقوق جزا و کیفری استاد بازنشسته حقوق دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~igoldoz/publications
igoldozut.ac.ir

علیرضا باریکلو

دکتری حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bariklou/?lang=fa-ir
bariklouut.ac.ir

عادل ساریخانی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و جرم شناسی، دانشگاه قم

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24762/9797/
adelsariyahoo.com

محمد امامی

دکتری حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/Sess/3447556480172
legalstdmagshirazu.ac.ir

فضل اله فروغی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/fresearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1536;
forughishirazu.ac.ir

محمد مظهری

دکتری حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

www.magiran.com/author/profile/455527
m.mazharitabrizu.ac.ir