اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه از توصیه ها و دستورالعمل های کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید.