سلب مالکیت خزنده در رویۀ داوری سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

2 قاضی دادگستری

3 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشکده‌ی حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/thdad.2021.516690.1596

چکیده

سلب مالکیتی که بطور غیرمستقیم، به تدریج و در طول زمان انجام می‌گیرد و در نهایت به محرومیت مالک از حقوق مالکانۀ وی می‌انجامد را اصطلاحاً سلب مالکیت خزنده گویند. این نوع سلب مالکیت از مجموعه‌ای از اعمال و رفتارهای دولت میزبان شکل می‌گیرد که هیچکدام از آنها به تنهایی نشانی از سلب مالکیت و نظیر آن ندارد، اما نتیجۀ مجموع آنها محرومیت سرمایه‌گذار خارجی از حقوق مالکانه است. از این جهت، این نوع سلب مالکیت به سختی قابل پیش‌بینی و قابل احراز بوده و درنتیجه، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در برابر صور احتمالی آن نیز به سختی میسر است. این مقاله سعی در بررسی جایگاه سلب مالکیت خزنده در رویۀ داوری بین‌المللی و یافتن پاسخی برای این سؤال دارد که رویۀ داوری بین‌المللی چه معیارها و ضوابطی را برای شناسایی این نوع سلب مالکیت ثبت کرده است. در عین حال باید دید چگونه می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی در برابر سلب مالکیت خزنده حمایت کرد. در نهایت ملاحظه می‌گردد که رویۀ داوری سرمایه‌گذاری معیارها و ضوابط مشخصی را برای احراز و شناسایی سلب مالکیت خزنده ایجاد کرده‌ و در کنار آن، حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری نیز دارای بستر و ظرفیت‌های فراوان برای ارائۀ راهکارهای حمایتی در برابر این نوع سلب مالکیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Creeping Expropriation in Investment Arbitration and Protection of Foreign Investment

نویسندگان [English]

  • S. Ali Hosseiniazad 1
  • majid zahmatkesh 2
  • Salman Rahimi 3
1 Allameh Tabatabaei University, Faculty of Law and Political Sciences
2 a judge
3 MA. in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A kind of taking of property done indirectly, gradually and during the time and finally deprives foreign investors of his ownership rights is called “creeping expropriation”. This kind of expropriation is formed by various actions of host states that none of them be an expropriation solely but their collective consequence is deprivation of owner from his ownership rights. So, this kind of expropriation could be predicted and verified hardly and consequently protection of foreign investors against it’s very different forms is realy chalengeable. This articles tries to consider the notion of creeping expropriation in arbitration case law and answering the question that what criteria and terms are be used by arbitration tribunals to diagnose creeping expropriation. And also it should be observed how can protect foreign investment against creeping expropriation. At the end we can see interantional arbitration case law has stablished specified criteria for recognition of creeping expropriation and simultainously international envestment law has various capacities and contexts in order to protect foreign investors against such expropriations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Investment Law
  • international arbitration
  • Foreign Investment
  • creeping expropriation
  • indirect expropriation